letní semestr 2009

fonologie-P (dvouobor + jednoobor)

přednáška (kód FON2)

 • úterý 11.30-12.15, posluchárna č. 18
fonologie-S (dvouobor + jednoobor)

seminář 1 (kód FON2S)

 • úterý 13.15-14.45, multimediální učebna č. 11

seminář 2 (kód FON2S)

 • úterý 16.45-18.15, multimediální učebna č. 11

seminář 3 (kód FON2S)

 • středa 13.15-14.45, multimediální učebna č. 11
fonetika a ortoepie-P (editoři)

přednáška (kód EFON)

 • úterý 12.15-13.00, posluchárna č. 18

 

zimní semestr 2008

fonetika-P (dvouobor + jednoobor)

přednáška (kód FON1)

 • úterý 11.30-12.15, posluchárna č. 18
fonetika-S (dvouobor + jednoobor)

seminář 1 (kód FON1S)

 • úterý 15.00-16.30, multimediální učebna č. 11

seminář 2 (kód FON1S)

 • úterý 16.45-18.15, multimediální učebna č. 11

seminář 3 (kód FON1S)

 • středa 13.15-14.45, multimediální učebna č. 11

Archiv

Komisionální termín (1. září 2009)

 ----------------------------------------------

Aktuální informace k uzavření disciplin, splnění podmínek k zápisu do indexu

 
Konzultační hodiny ve dnech 1. - 4. září 2009
 • Jsou určeny výhradně pro administrativní účely – seminární práce (OMK), uzavírání disciplin, zápis do indexů.

 • Žádám studenty, aby vypsané hodiny respektovali.

ÚT (1. 9.): 13–17 hod.
ST (2. 9.): 10–12 / 13–15 hod.
ČT (3. 9.): 10–12 / 13–15 hod.
PÁ (4. 9.): 10–12 / 13–15 hod.

Podmínky pro udělení zápočtu

Každý student odevzdá seminární práci na CD-ROMu, který bude obsahovat tyto položky:

 • audionahrávky rozhovorů
 • identifikační štítek přepisů - tj. elektronicky vyplněný příslušný formulář
 • přepisy (FON+ORT) ve formátu TXT, které jste ode mne obdrželi pro zpracování do Exmaraldy, a to včetně důkladně vyplněné hlavičky transkriptu (verze TRANSCRIPT v2) - v případech, kdy jsem upozornil na chybějící hlavičku, je nutno ji dopracovat
 • soubor s příponou EXB s převedenými transkripty do Exmaraldy

CD-ROM označte svým jménem. Krom toho všichni přineste ID štítek nahrávek v papírové podobě s vaším podpisem dole v zápatí formuláře.

Podmínky pro kompletní zápis do indexu - z+zk
 • splněný seminární úkol za LS 2009 a odevzdání CD-ROMu - viz výše
 • úspěšně složená písemná dvousemestrální zkouška
Kdy si můžete přijít pro zápis do indexu?

Pro zápis do indexu si přijďte až na základě mnou zveřejněné informace, že jsou vaše přepisy v pořádku - tj. nacházíte se v SEZNAMU 1. Žádám o respektování těchto pokynů.

NB: Nezapomeňte s sebou přinést CD komplet (vč. nahrávek) a podepsaný (vyplněný) ID štítek.

Seznamy studentů

 

SEZNAM 1 - obsahuje seznam přepisů, které jsou v pořádku - studenti uvedení v seznamu si mohou přijít pro zápis do indexu mezi 1. a 4. zářím

SEZNAM 2 - obsahuje resty studentů - v těchto případech je nutno seminární projekt dopracovat dle připomínek do 3. září, jinak nemohu garantovat ukončení disciplíny

 

SEZNAM 1

 • JANÍČEK Pavel  
 • JELÍNKOVÁ Jiřina    xo
 • KABELKOVÁ Adéla
 • MIKULÁŠEK Roman    x

 

SEZNAM 2

 • ČÁP Ondřej   ox
 • SVOBODOVÁ Nela   o
     

x - studenti, kteří dosud nesložili zkoušku

o - studenti, kteří musí dopracovat hlavičku transkriptu v TXT přepisu (verze TRANSKRIPTv2)

 

Studentům, již jsou uvedeni v SEZNAMu 2, byly instrukce a poznámky k opravě zaslány emailem.

 

Harmonogram zkouškového období - seminární projekt
 • 12. ledna 2009 - deadline odevzdání přepisů s nahrávkami a identifikačními štítky (v elektronické podobě)

 • 26. ledna 2009 - termín zveřejnění studentských seznamů (příp. korektur) - v sekci Seminární práce ZS 2008

 • 9. února 2009 - deadline odevzdání studentských korektur

 • zápisy do indexů provedeme v rámci seminářů v letním semestru 2009

 

Harmonogram LS 2009

 • student: do 15. března - vypracovat domácí úkol: prozodie češtiny se zvláštním zřetelem k intonaci (k prezentaci připravené na semináře 24. a 25. března) - bližší info v seminářích; zaslat elektronicky na e-mail
 • výuka 17. a 18. března: účast studentů na sympoziu Česká kultura a umění ve 20. století; každý student vypracuje písemnou zprávu a zašle e-mailem nejpozději do 23. března
 • semináře 24. a 25. března: ústní prezentace úkolu k prozodii češtiny
 • student: do 30. března dopracování a zaslání definitivních verzí přepisů ze ZS 2008 – odstranění všech nedostatků a důkladné doplnění důrazů a všech typů intonací, včetně emfatických realizací
 • pedagog: do 6. dubna zpracování studentských přepisů pro převod do softwarového nástroje – přepisy budou hromadně vyvěšeny na zaheslovaném webu projektu www.korpus.ic.cz v příslušné sekci, kde si je budete moci stáhnout
 • student: 6.-10. 4. - studijní týden (možno začít pracovat na seminární práci pro LS 2009)
 • výuka se nekoná: 21.-25. dubna - zahraniční konference: Basilej, Švýcarsko; student: náhrada - práce na seminárním projektu
 • výuka se nekoná: 11.-13. května konference ML 2009; student: náhrada - účast na konferenci a práce na seminárním projektu
 • student: 18. května – mezní termín odevzdání kompletních seminárních prací (lze i kdykoli dříve)
 • pedagog: 25. května – zveřejnění studentských seznamů na základě kontroly studentských prací
 • student: konečný termín zaslání případných korektur do 31.května
 • zápis od 1. června v termínech, které zveřejním


Termíny zkoušek: mezi 1. a 30. červnem - budou zveřejněny během května 

[PP-rev.-2009-03-02] 

Seminární práce - transkripty

24.05.2009 22:00

Zpracované transkripty naleznete v úložišti dat ve složce "Transkripty". Od studentů, jejichž jména nejsou ve složkách, nemám příslušné přepisy, příp. je potřeba nějakých důležitých úprav. Ti, jichž se to týká, naleznou informace v průběžně aktualizované sekci "Seminární práce - LS 2009". Tyto studenty prosím o patřičnou úpravu (pokud možno co nejdříve), příp. o zaslání chybějících přepisů. (U přepisů s chybnými symboly se mi nejspíše většina z nich podaří zkonvertovat a "spravit"- viz níže. Úpravy budou muset provést ti, v jejichž přepisech je takových nezobrazených symbolů větší množství.)

U některých studentských přepisů dosud přes veškeré snahy chybí vyplněná hlavička transkriptu (TRANSCRIPTv2). Tyto přepisy jsem přesto zpracoval, abyste mohli začít pracovat. Ale budu vyžadovat dodatečné doplnění restů.

V některých přepisech se objevují chybné symboly, přestože jste byli na seminářích instruováni a přestože v dokumentu Pravidla přepisu je soupis všech symbolů s kódy, které jednoznačně identifikují každý speciální fonetický symbol. Některé problémy lze vyřešit technicky konverzí, což činím, u některých to ale nelze vzhledem k rozsahu nesprávných a nezobrazených znaků - v těchto případech jsem bohužel nucen trvat z vaší strany na opravě. Na řadě těchto přepisů stále technicky pracuji, tudíž sledujte níže uvedenou sekci, kde naleznete další informace.

Sledujte sekci https://fon.webnode.cz/seminarni-prace-ls-2009/. Tam budou uveřejňovány průběžné informace ke stavu zpracování problematických přepisů.

Stejně tak v téže sekci naleznete další případné informace a pokyny k uzavírání seminárního projektu za LS2009.

P. Pořízka

 

Domácí úkol - dopracování přepisů

31.03.2009 19:12

Jak už zaznělo na seminářích, řada studentů dosud neposlala dopracované přepisy, přestože mezní termín byl stanoven na 30. března. Dopracování přepisů je součástí programu semináře v letním semestru, proto platí bez výjimky pro všechny studenty navštěvující mé semináře v LS 2009. Mezní termín odevzdání úkolou jsem posunul na tento pátek 3. dubna 2009 - je však termínem DEFINITIVNÍM. Zároveň to také znamená, že vzhledem k téměř týdennímu posunu v harmonogramu LS 2009 posouvám i termín pro zpracování studentských přepisů pro převod do softwarového nástroje. Každý z přepisů budu zpracovávat několika nástroji (skripty), včetně kotroly přepisů. Vyhrazuji si na to tedy celý studijní týden s tím, že přepisy budu posílat průběžně, tak aby co nejvíce z vás mohlo na převodu transkriptů do nového softwaru začít pracovat již během studijního týdne.

Studentům, kteří navštěvovali v ZS 2009 semináře Mgr. Faltýnka připomínám NUTNOST důkladně se seznámit s Pravidly přepisu a veškerými dalšími informacemi, jež jsou k nalezení v sekcích seminární projekt a seminární práce ZS2008. Zmiňuji se o tom proto, že jsem tuto instrukci sděloval již v úvodu semestru, ale někteří se dosud s pravidly přepisu transkriptů neseznámili (!).

 

 

Domácí úkol - dopracování prozodických značek v přepisech

28.03.2009 14:14

Připomínám, že VŠICHNI studenti provedou revizi a kompletní doplnění značení intonace (všech typů kadencí - i s variantami expresivního užití) a důrazů (!) podle symbolů v pravidlech přepisu – tento pokyn platí pro všechny bez výjimky. 
Všichni si znovu projděte zejména značky pro suprasegmentální rovinu z Pravidel přepisu.

Pro studenty, kteří ode mne dostali přepisy od jiných kolegů, samozřejmě platí tentýž úkol.

Studenti, kteří letos opakují kurz fonetiky a fonologie, provedou revizi a doplnění pouze u neformálních nahrávek (jejich fonetického a ortografického přepisu). Ty také následně zpracují v programu prezentovaném na seminářích 24.-25. března.

Studenty, kteří na zmíněných seminářích chyběli, odkazuji na informace, jež jsou k dispozici na webu seminárního projektu. Je bezpodmínečně nutné, abyste se s nimi seznámili.

Pozn.: Od pátku 27. března vůbec nefunguje univerzitní email. Nemám tedy prozatím možnost reagovat na žádný z vašich emailů.

 

 

Domácí úkol: Prozodické prostředky v češtině (!)

03.03.2009 10:07
Domácí úkol – na semináře 17. a 18. března
 • termín odevzdání práce: 15. března (poslat e-mailem)
 • forma: elektronická prezentace s ukázkami
 • ústní prezentace v semináři 17. a 18. března
 • zadání úkolu, info a pokyny: prozodie-úkol (.pdf)

 

Seminární práce - ZS2008

03.01.2009 14:37

Připomínám, že veškeré informace a materiály k seminární práci naleznete zde na webu v sekcích Seminární projekt a Seminární práce - ZS 2008. Pozorně si projděte všechny instrukce i doplňkové materiály (Nejčastější chyby v transkriptech ap.). Na stránky ke stažení jsem vložil i definitivní verzi hlavičky přepisů ve specifickém formátu - tuto hlavičku musí obsahovat v úvodu každý transkript - viz uvedenou sekci Seminární práce - ZS 2008.

Připomínám rovněž, že každý student je povinen se se všemi instrukcemi, pravidly a materiály k seminárnímu projektu seznámit a řídit se jimi.