Okruhy ke zkoušce – fonetika a fonologie

 1. FONETIKA, ORTOEPIE, FONOLOGIE A MORFONOLOGIE. Charakteristika disciplin, jejich vzájemné vztahy. Základní jednotky zvukové stránky jazyka: hláska/fón – foném (a alofon) – morfoném. Roviny abstrakce.
 2. ŘEČ MLUVENÁ A PSANÁ: VZTAH ZVUKOVÉ A GRAFICKÉ PODOBY JAZYKA. Pravopisné principy. Fonetická transkripce. Smysl, zásady a způsoby. Transkripční systémy: IPA, SAMPA a česká verze transkripce – vzájemné srovnání.
 3. TRANSKRIPČNÍ A ANOTAČNÍ PRAVIDLA V OLOMOUCKÉM KORPUSU MLUVENÉ ČEŠTINY. Segmentální a suprasegmentální rovina. Verbální, neverbální a paraverbální projevy. Text a metatext.
 4. MLUVNÍ ORGÁNY: Respirační, fonační a artikulační ústrojí – popis a funkce.
 5. ARTIKULAČNÍ POPIS A CHARAKTERISTIKA ČESKÝCH HLÁSEK: vokály, konsonanty, diftong. Klasifikace hlásek z artikulačního hlediska. Slabikotvorné konsonanty. Slabika – struktura a slabičné typy.
 6. AKUSTICKÝ POPIS A CHARAKTERISTIKA ČESKÝCH HLÁSEK: vokály, konsonanty, diftong. Klasifikace hlásek z akustického hlediska. Oscilogram, spektrum, spektrogram. Základní formy řečového zvuku. Formanty, tranzienty, lokus.
 7. FONETICKÉ (PROZODICKÉ) JEVY SOUVISLÉ ŘEČI. Členění souvislé řeči: výpověď, výpovědní úsek, takt, slabika. Základní intonační modely spisovné češtiny a jejich funkce.
 8. HLÁSKY V ŘETĚZCÍCH, ZMĚNY HLÁSEK V PROUDU ŘEČI. Důvody a typy hláskových změn.
 9. ORTOEPICKÁ PRAVIDLA ČEŠTINY 1: Ortoepické problémy vokálů (kvantita, kvalita) a konsonantů a konsonantických skupin.
 10. ORTOEPICKÁ PRAVIDLA ČEŠTINY 2: Změny hlásek v proudu řeči z hlediska spisovnosti–nespisovnosti. Ráz. Asimilace znělostní a artikulační. Ortoepie a dublety.
 11. ZÁKLADNÍ POJMY A KONCEPT FONÉMU: jednotka, realizace, distribuce - paralelní a komplementární; testy – komutace, minimální pár (minimální kontrast); fonémy a jejich alofony; typy fonémů. Centrální a periferní fonémy češtiny.
 12. OPOZICE, NEUTRALIZACE, DISTINKTIVNÍ RYSY; FONOLOGIE PLK (TRUBECKOJ): Neutralizace a archifoném; fonologický kontrast, Trubeckého teorie opozic: bilaterální–multilaterální, proporční–izolované, privativní–graduální–ekvipolentní. Korelace (korelační pár); korelační svazek.
 13. SUBFONEMATICKÁ FONOLOGIE. BINARISMUS A DISTINKTIVNÍ RYSY (JAKOBSON&HALLE): Artikulační a akustické distinktivní rysy; binarita; tzv. natural classes (přirozené třídy) a role akustických rysů; matice rysů a čeština.
 14. GENERATIVNÍ FONOLOGIE (ChOMSKY&HALLE); FONOLOGICKÉ PROCESY; FONOLOGICKÉ PRAVIDLO (FONOLOGICKÁ REPREZENTACE): Terminologie, statická a dynamická interpretace, notace (strukturní deskripce&strukturní změna); základní typy fonologických procesů: asimilace, disimilace, epenteze, elize, metateze.
 15. MORFONOLOGIE; ALTERNACE: Alternace fonémů ve fonických řadách; morfoném.

[PP-rev.-2013-05-02]