bibliografie – základní literatura

 

FONETIKA 

 • Hála, B.: Fonetika v teorii a praxi. Praha 1975.
 • Krčmová, M.: Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. Ostrava 2006.
 • Krčmová, M.: Fonetika a fonologie - interaktivní elektronická verze skript (2008)
  • online verze 2007 **ZDE**
  • tištěná verze 2009 **ZDE** (.pdf)
 • Palková, Z.: Fonetika a fonologie češtiny. Praha 1994, 1997.
 • Romportl, M.: Základy fonetiky. Praha 1973.

 

ORTOEPIE 

 • Kol.: Výslovnost spisovné češtiny I. Výslovnost slov českých. Praha 1967.
 • Kol.: Výslovnost spisovné češtiny II. Výslovnost slov cizích. Praha 1978.
 • Novotná-Hůrková, J.: Česká výslovnostní norma. Praha 1994.

 

FONOLOGIE 

 • Kořínek, J. – Erhart, A.: Úvod do fonologie. Praha 2000.
 • Krčmová, M.: Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. Ostrava 2006.
 • Palková, Z.: Fonetika a fonologie češtiny. Praha 1994, 1997.
 • Sabol, J.: Syntetická fonológická teória. Bratislava 1986.

 

OSTATNÍ - doplňující literatura

 • Ashby, M. – Maidment, J.: Úvod do obecné fonetiky. Praha, Karolinum 2015. (překlad T. Duběda)
 • Baart, J.: A Field Manual of Acoustic Phonetics. SIL International 2010.
 • Bičan, A.: Phonotactics of Czech. Peter Lang 2013.
 • Duběda, T.: Jazyky a jejich zvuky. Univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Praha 2005.
 • Encyklopedický slovník češtiny (hesla o zvukové stránce češtiny). Brno 2002.
 • Kráľ, A. - Sabol, J.: Fonetika a fonológia. Bratislava 1989.
 • Ladefoged, P.: Phonetic Data Analysis: An Introduction to Fieldwork and Instrumental Techniques. Blackwell Publishing 2003.
 • Lass, R.: Phonology. An introduction to basics concepts. Cambridge University Press 1984/1998.
 • Machač, P. - Skarnitzl, R.: Fonetická segmentace hlásek. Praha 2009.
 • Mluvnice češtiny 1. Praha 1986.
 • Nový encyklopedický slovník češtiny online (Karlík, P. - Nekula, M. - Pleskalová, J. (eds.))
 • Pokorná, J. – Vránová, M.: Přehled české výslovnosti. Praha 2007.
 • Skarnitzl, R. – Šturm, P. – Volín, J.: Zvuková báze řečové komunikace. Fonetický a fonologický popis řeči. Praha 2016.
 • Vachek, J.: Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny. Praha 1968.

 

Poznámka

Základní studijní literaturou jsou především skripta prof. Marie Krčmové Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty (Ostrava 2006), příp. elektronická verze (kde lze nalézt i řadu interaktivních materiálů - oscilogramy, spektrogramy...), a/nebo vědecká monografie prof. Zdeny Palkové Fonetika a fonologie češtiny (Praha 1994, 1997). K ortoepii lze použít příručku doc. Jiřiny Novotné-Hůrkové Česká výslovnostní norma (Praha 1994). Není vhodné opírat se pouze o znalosti v běžných učebnicích mateřského jazyka jako jsou mluvnice autorské dvojice B. Havránek - A. Jedlička, protože jsou ve výkladu zvukové stránky češtiny nadměrně zjednodušující, ani o Příruční mluvnici češtiny, kde jsou výklady vedeny z fonologického hlediska a vlastní fonetiku neobsahují. Vhodná není ani řada dalších "fonetických/fonologických" titulů - za všechny uveďme miniskripta Fonetika a fonologie Zbyňka Šišky (s nimiž překvapivě i po mém upozornění studenti i nadále pracují), jež jsou spíše fragmentárními, nesouvislými a místy i nepřesnými zápisky k problematice zvukové stránky češtiny, jež ke studiu skutečně nepostačují; nebo podobně Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu od Mileny Krobotové, kde se objevují i perly typu "ráz není hláska, ale tvrdý začátek samohlásky a je znělý "(sic!) nebo stále omílaná tvrzení, že v češtině je "stálý přízvuk umístěný na první slabice slova nebo taktu" anebo že "dvojslabičné předložky nemívají přízvuk" (sic!) a že "hlavní přízvuk mají obvykle předložky primární (vlastní) a sekundární (nevlastní) jej nemívají" (!). Akademická mluvnice je naopak fakticky spolehlivá, a lze ji tedy doporučit, ale je místy torzovitá, proto předpokládá již poměrně dobrou čtenářovu obeznámenost s řadou jevů (viz např. výklady související s akustickou fonetikou).

Faktografická spolehlivost studijních materiálů by měla být při studiu vždy vaším apriorním východiskem, proto varuji i před výpisky, zápisky, poznámkami... vašich kolegů-studentů, neb by se na první pohled mohlo zdát, že tzv. "šetří čas", nicméně realita je taková, že se dostanete k torzovitým a faktograficky nedostatečným materiálům, které toho k daným jevům moc neobsahují... Ve výsledku je tedy nejefektivnější přímo sáhnout po doporučené odborné literatuře a těmto "zkratkám" se raději vyhnout. :)
 

 

Doplňkové studijní materiály (překlady vybraných kapitol):

AKUSTICKÁ FONETIKA - překlady vybraných kapitol z monografie
Ladefoged, P.: Phonetic Data Analysis: An Introduction to Fieldwork and Instrumental Techniques. Blackwell Publishing 2003.

 • Braunová Kateřina: Characterizing Vowels
 • Nováková Radka: Akustická analýza konsonantů
 • Rýznarová Jana: Pitch, Loudness, and Length


FONOLOGIE - překlady vybraných kapitol z monografie
Lass, R.: Phonology. An introduction to basics concepts. Cambridge University Press 1984/1998.

 • Miřátská Jana: Koncept fonému (Roger Lass)
 • Jílková Miluše: Fonologické opozice, neutralizace, rysy a morfonologicke alternace (Roger Lass)
 • Ucekajová Hana: Binární rysy (Roger Lass)
 • Pitnerová Monika: Limity abstrakce - generativní fonologie (Roger Lass)


Každoročně se na počátku kurzu pečlivě věnuji charakteristice odborné literatury. Řiďte se prosím doporučenými tituly z této sekce.