Fonetika a ortoepie - LS2012

Anotace

Zvuková materie je nahlížena jak z hlediska empirické (fonetické) stránky jazyka, tak praktické aplikace (ortoepie). Představena je základní odborná terminologie, segmentální i suprasegmentální rovina. Úvod kurzu je věnován důležitému vymezení subdisciplin (a jejich základních jednotek), a to i těm, jimž není vzhledem k zaměření kurzu věnována posléze bližší pozornost (fonologie, morfonologie).

Okruhy

 1. Fonetika, ortoepie, fonologie a morfonologie – charakteristika disciplin, jejich vzájemné vztahy; základní odborná literatura. Základní jednotky zvukové stránky jazyka: hláska/fón – foném (alofon) – morfoném.
 2. Řeč mluvená a psaná: vztah zvukové a grafické podoby jazyka. Pravopisné principy. Fonetická transkripce. Smysl, zásady a způsoby.
 3. Hlásky – artikulační a akustická podstata a charakteristika. Klasifikace vokálů. Diftong.
 4. Konsonanty – tvoření, třídění. Fonetický popis konsonantů na základě tabulky. Sonanty. Artikulační a akustická podstata slabiky.
 5. Fonetické (prozodické) jevy souvislé řeči. Členění souvislé řeči: výpověď, výpovědní úsek, takt, slabika.
 6. Základní intonační modely spisovné češtiny a jejich funkce.
 7. Hlásky v řetězcích, změny hlásek v proudu řeči. Důvody, typy hláskových změn.
 8. Ortoepické zásady realizace vokálů.
 9. Ortoepické zásady realizace konsonantů a konsonantických skupin (i na hraničních předělech).
 10. Akomodace a asimilace v současné češtině. (A) Asimilace znělostní, její zákonitosti a ortoepické zásady; párové konsonanty účastnící se asimilace znělosti specifickým způsobem; postavení sonor a klouzavých hlásek při znělostní asimilaci. Nespisovné typy asimilace znělosti. (B) Asimilace artikulační, její typy; ortoepické zásady pro její uplatnění.
 11. Taktový („slovní“) přízvuk, jeho charakter, umístění, funkce. Ortoepické zásady českého přízvukování; proklitika a enklitika.
 12. Ráz, jeho artikulační podstata a funkce. Ortoepické zásady užívání rázu. Proteze, její využití a funkce. Hiát a hiátové hlásky. 

 

Upozornění: Jde o tematické okruhy, nikoli o konkrétní dílčí náplň jednotlivých přednášek.

Studijní literatura

 • Encyklopedický slovník češtiny. Brno 2002.
 • Romportl, M.: Základy fonetiky. Praha 1973.
 • Krčmová, M.: Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. Ostrava 2006.
 • Krčmová, M.: Fonetika a fonologie - interaktivní elektronická verze (2008)
 • Machač, P. - Skarnitzl, R.: Fonetická segmentace hlásek. Praha 2009.
 • Palková, Z.: Fonetika a fonologie češtiny. Praha 1994, 1997.
 • Novotná-Hůrková, J.: Česká výslovnostní norma. Praha 1994.
 • Výslovnost spisovné češtiny I. Výslovnost slov českých. Praha 1967.
 • Výslovnost spisovné češtiny II. Výslovnost slov cizích. Praha 1978.

Podmínky (zakončení) kurzu

Seminář je ukončen zápočtem

Požadavky k zápočtu:

 • pravidelná docházka do semináře (tolerance: 1 absence)
 • pořízení a odevzdání nahrávky autentické mluvené češtiny, vč. přepisu, dle specifických pravidel
Celý kurs je ukončen zkouškou, zkoušející: dr. Petr Pořízka

Požadavky ke zkoušce:

 • podmínkou přistoupení ke zkoušce je zápočet za přednášku i seminář
 • zkouška integruje teoretické a praktické poznatky přednášky (přednáška viz kód KBH/FON) a semináře