Seminární práce - ZS 2008

Tato sekce je určena přepisům nahrávek v rámci vašich seminárních úkolů a veškerým informacím, které souvisejí s uzavíráním zápočtových prací.

Všechny základní informace a materiály k seminární práci naleznete v sekci Seminární projekt. Důkladně si vše prostudujte!

Každý student je povinen se se všemi instrukcemi, pravidly a materiály k seminárnímu projektu seznámit a řídit se jimi.

  

 

Seminární projekt:

seznam - info - připomínky - pokyny - korektury

2009-01-26 **ZDE** (.pdf)

 NB: Pro zaslání nahrávek můžete využít jednoduchou aplikaci www.uschovna.cz.

Harmonogram zkouškového období - seminární projekt

 • 12. ledna 2009 - deadline odevzdání přepisů s nahrávkami a identifikačními štítky (v elektronické podobě)

 • 26. ledna 2009 - termín zveřejnění studentských seznamů (příp. korektur) - v této sekci

 • 9. února 2009 - deadline odevzdání studentských korektur

 • zápisy do indexů provedeme v rámci seminářů v letním semestru 2009

 

Pokyny (pozorně čtěte)
 • Každý student odevzdá set, jenž obsahuje audionahrávku, přepis a identifikační štítek nahrávky (ID).
 • ID je nutno poslat jak elektronicky (s přepisy), tak doručit v papírové formě s vaším podpisem (lze provést na počátku LS 2009).
 • Přepisy je nutno odevzdat v elektronické podobě (ve formátu .rtf).
 • Je bezpodmínečně nutno držet se všech pokynů a pravidel k přepisu nahrávek. Nebudou-li pravidla dodržena, příp. bude-li přepis obsahovat nedostatky, bude vrácen k přepracování (dopracování).
 • Pozorně si proto přečtěte jak Pravidla přepisu (.pdf), tak dokument Nejčastější chyby v transkriptech (.pdf) [PP-rev.-2008-08-28], jenž byl sestaven na základě kontrol velkého množství studentských přepisů. Vychází z dlouhodobých zkušeností a uvedeny jsou především stále se opakující typické chyby vznikající zejm. nedodržením pravidel přepisu. Chcete-li se vyvarovat chyb a předejít nedostatkům, neměly by vaše přepisy obsahovat nic z toho, co je ve zmíněném soupisu nejčastějších chyb uvedeno.
 • Další informace viz v sekci Seminární projekt.

 

[PP-2008-12-08]

Formát hlavičky v transkriptech - doplněk k pravidlům přepisu

 • Je nutno v každém dokumentu (přepisu), tj. jak ve fonetickém, tak v ortografickém, vyplnit všechny sociolingvistické údaje z Identifikačního štítku, a to ve specifickém formátu hlavičky, jenž je uveden zde v přiloženém dokumentu.
 • Celou hlavičku s údaji si zkopírujte do vašich přepisů a pečlivě vyplňte.
 • S vypracovanými přepisy pošlete elektronicky i Identifikační štítek.

[PP-2009-01-02]